1. Sözleşme’nin Tarafları
ACENTA
Ünvanı           :
Tursab No     :
Adresi             :
Telefon No    :

REHBER
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Ruhsatname No:
Çalışma Kartı No:
Bölgesi/Bölgeleri: 
Dili / Dilleri:
İkametgah Adresi:
Ev ve Mobil Tel No:
E-Posta Adresi:
Banka Hesap No / Iban:

2. Rehberlik Hizmeti Verilecek Tur
Kişi Sayısı :
Tur Programı :
Turun Başlangıç ve Bitiş Tarihi :
Müşteri Milliyeti ve Talep Edilen Dil/Diller :

3- Uzlaşılan Rehberlik Hizmeti Ücreti
Transfer             :   974.00 TL
Paket Tur          : 2.343.00 TL
Gece Turu         :    974.00 TL
Günlük Tur        : 1.944.00 TL
Toplam Rehberlik Ücreti (Yazi ile) ……………………………..……………………………………..TürkLirası

** Rehber, turu gerçekleştiren acentede bordrolu çalışan ise, maaş bordrosunun şirket kaşeli fotokopisinin veya aylık ücret hesap pusulasının aslının ibraz edilmesi halinde bu bölüm doldurulmayacaktır.
** Rehber, turu gerçekleştiren acentenin sahibi/ortağı ise, ortaklık durumunu gösteren ticaret sicil gazetesinin fotokopisinin ibraz edilmesi halinde bu bölüm doldurulmayacaktır.

4- Ödeme Şekli
□ Banka Havalesi/EFT                             □ Nakten

5- Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri
İşbu Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 6/3 maddesi ile Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 36/2 maddesi uyarınca, Rehberler Birliği tarafından resmi internet sitesinde (www.tureb.org.tr) halen yayımlanan “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümler”ine bağlı kalmak kaydı ile tanzim edilmiştir. Taraflar, işbu sözleşme ile birlikte “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümler”ine de uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

6- Fesih/İhbar Süresi
Taraflar, rehberlik hizmetinin başlayacağı tarihten en az ……. gün önce yazılı olarak bildirmek ve “Acente – Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümler”ine bağlı kalmak kaydı ile işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilirler

7- İşbu Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi 2 nüsha halinde ……/……/2023 tarihinde imzalanmış olup, damga vergisi Acente tarafından ödenecektir.
Acenta Yetkilisi                                                                                                              Rehber
Adı Soyadı                                                                                                                        Adı Soyadı
Ünvanı/Görevi                                                                                                                  Oda Sicil No
Kaşe ve İmza                                                                                                                    İmza